Protecția si confidențialitatea datelor cu caracter personal

Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezentul document contine informatiile esentiale despre modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal in cadrul serviciilor si produselor oferite de www.nei.ro, atat pe platforma web cat si prin intermediul aplicatiilor de telefonie mobila (denumite in mod colectiv “platforma”). In sensul definitiei art. 4.1 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor, denumit in continuare GDPR) „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. In momentul crearii unui cont pe www.nei.ro va sunt solicitate numele, prenumele, adrese de livrare si de facturare, adresa de email, numar de telefon, CNP. Crearea contului dvs pe site-ul nostru si abonarea la serviciile noastre ne faciliteaza accesul la datele dvs cu caracter personal.


Temeiul juridic, scopul si termenul prelucrarii datelor cu caracter personal

In baza obtinerii consimtamantului persoanei vizate in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal, acestea sunt prelucrate conform art. 6.1 lit a.) din GDPR. Daca prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, prelucrarea se efectuaza in baza art. 6.1 lit b.) din GDPR. Daca prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale, ea se va efectua conform art. 6.1 lit c.) din GDPR. Daca prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de www.nei.ro, ea se va efectua conform art. 6.1 lit f.) din GDPR. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este acela de a inlesni finalizea comenzilor plasate de dumneavoastgra , in calitate de clienti ai societatii noastre, respectiv de a oferi partenerilor nostri, societati comerciale ce asigura tranport, service, etc posibilitatea de a interactiona cu dumneavoastra. Datele furnizate de dumneavoastra vor fi prelucrate pana la incetarea scopului pentru care acestea au fost colectate, respectiv pana la iesirea produselor achizitionate din perioada medie de utilizare legala. In perioada prelucrarii, persoanele vizate dispun oricand de dreptul de a solicita incetarea prelucrarii datelor.


Contul de utilizator www.nei.ro

Prin inregistrarea unui cont de utilizator pe www.nei.ro, va dati acordul expres in ceea ce priveste termenii si conditiile de utilizare ale platformei, prevederi regasite in sectiunea de Informatii a www.nei.ro cat si la sectiunea https://www.nei.ro/termeni-si-conditii.html avand valoarea unui contract intre Dvs. si societatea noastra. In acest sens, datele furnizate de Dvs. prin intermediul contului de utilizator www.nei.ro, sunt prelucrate in temeiul 6.1 lit b.) din GDPR.


Dreptul de a va modifica si stege datele dvs. detinute de www.nei.ro www.nei.ro

confera dreptul utilizatorului de a modifica datele de contact pe care le-a inregistrat, unele aspectele de care sunteti interesat, incluzand noile informatii despre produse si servicii lansate. De asemenea puteti sa solicitati stergerea datelor dvs. oricand.


Securitatea datelor

Pentru confidentialitatea si securitatea datelor contul de www.nei.ro e protejat de o parola.


Prelucrarea datelor in contextul utilizarii generale a www.nei.ro

Cu ocazia accesarii platformei vom colecta informatii despre dispozitivul de accesare si vom stoca aceste date de log pe serverele noastre. Prin urmare, putem colecta informatii despre: tipurile si versiunile de browsere folosite; sistemul de operare folosit pentru accesarea sistemului; website-urile terte de pe care se acceseaza website-ul nostru; data si ora accesarii platformei; adresa IP; furnizorul de servicii Internet (ISP) ale dispozitivului de acces; precum si alte informatii similare utilizate in vederea salvgardarii sistemelor noastre IT de la atacuri cibernetice. Pentru ratiuni de securitate (de exemplu pentru a putea trasa un eventual atac cibernetic impotriva platformei) vom stoca asemenea pe un termen de 30 zile, dupa care vom anonimiza sau sterge aceste date. Prelucrarea si stocarea temporara a adreselor IP se intemeiaza conform art. 6.1 lit f.) din GDPR, intrucat afisarea continuturilor website-ului, respectiv mentinerea securitatii propriilor noastre sisteme IT reprezinta interesul legitim al www.nei.ro.


Dezvaluirea si transmiterea informatiilor cu caracter personal

www.nei.ro nu va transmite (prin vanzare sau inchiriere) catre terte parti informatiile dvs. cu caracter personal. www.nei.ro poate, totusi, transmite informatia tertilor in urmatoarele cazuri:


Cu acordul dvs.

Daca este necesara transmiterea unor informatii in vederea furnizarii produselor si serviciilor solicitate de dvs. In cazul in care informatia e necesara partenerilor companiei pentru imbunatatirea sau facilitarea unor servicii sau produse solicitate de dvs. Companiile partenere au dreptul de a utiliza datele cu caracter personal furnizate direct de www.nei.ro doar in masura in care este necesara asistenta lor. Putem transmite informatii cu caracter personal autoritatilor sau institutiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credinte daca: (a) e prevazut intr-o dispozitie legala; (b) protejeaza drepturile companiei www.nei.ro sau companiilor afiliate; (c) previne o infractiune sau protejeaza siguranta nationala; (d) protejeaza siguranta individului sau siguranta publica;


Dreptul la acces la informatii:

Puteti solicita confirmarea faptului ca www.nei.ro prelucreaza date cu caracter personal vizand persoana Dvs; In caz afirmativ, puteti solicita accesul la urmatoarele informatii: a) scopurile prelucrării; b) categoriile de date cu caracter personal vizate; c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; e) existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.


Dreptul la rectificare

Aveti dreptul de a obține fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.


Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Aveti dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; (c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2); (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern Exercitarea drepturilor de mai sus nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară: (a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; (b) pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public; (c) din motive de interes public în domeniul sănătății publice; (d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în măsura în care dreptul exercitat este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau (e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În cazul în care www.nei.ro a făcut publice datele cu caracter personal și este obligata să le șteargă, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, vom lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice.


Back to Top